Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 5, 2018

למנצח לבני קורח מזמור - ניתוח מזמור מ"ז, שיעור מפי הרב אמנון בזק


Sep 5, 2018

על ראשית השנה, שיעור מפי הרב יואל בן נון. אחד בחודש השביעי, יום תרועה, יום הזיכרון - איפה ראש השנה?


Sep 5, 2018

לקראת ליל ראשון של סליחות אלול תשע"ח - חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, שיחה מפי הרבנית אסתי רוזנברג, ראש בית מדרש לנשים מגדל עוז


Jun 3, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 31 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו' המשך

מוצאי שבת פרשת בהעלותך, יט בסיון תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 28, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 30 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו', אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום.

מוצאי שבת פרשת נשא תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור...