Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 8, 2017

דילמות אתיות והלכתיות בתכנות מכוניות אוטונומיות, מאת הרב ברוך גיגי.

השיעור התקיים ביום שלישי יח במרחשוון תשעח (7.11.2017) בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים

 


Nov 7, 2017

הספד לרב ישראל רוזן ז"ל מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

י"ח במר-חשוון תשע"ח


Nov 6, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 18 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ט-י

הלכה ט

המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין...


Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


Oct 26, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 17 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ז-י

הלכה ז
כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנין אותן ומעידין עליהן אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא דנין אותו, ולא מעיד...