Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 9, 2019

נושא הלכתי פרשת בא - קידוש החודש בזמן הזה, מאת הרב ישי יסלזון

מצוות קידוש החודש שבפרשת השבוע מבוססת על היכולת של בית הדין לקדש את הזמנים. נשאלת השאלה כיצד ניתן לעשות זאת כיום שאין...


Jan 8, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח: רפואה והלכה למעשה - שיח רופאים מן השטח

משתתפים: הרב ד“ר יהודה גולדברג, רפואה דחופה, מרכז רפואי שערי צדק
ד“ר רות קנאי, מומחית...


Jan 6, 2019

המשפחה היהודית 11, מאת הרב בנימין תבורי - פרו ורבו 2


Jan 2, 2019

נושא הלכתי פרשת וארא - קל וחומר מצפרדעים בקידוש השם, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בדיני קידוש ה' דרך ה'מעשה רב' של הצפרדעים שקפצו לתוך תנורי המצרים בשביל לקדש שמו ברבים....


Dec 31, 2018

פרק ד (ד) - האיזון הנכון וחטאו של משה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נחתום את דיוננו בפרק הרביעי משמונה פרקים. נעסוק באיזון הנכון לגבי מודעות עצמית, וננסה להבין כיצד הסביר הרמב''ם...