Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 13, 2019

מגילת אסתר #01, מאת הרב יעקב מדן. שיעור זה הוא הראשון בסדרה של 20 פרקים. הרב מדן על מגילת אסתר

http://traffic.libsyn.com/torah/ester_rymedan_5768-01.mp3 ... 


Mar 13, 2019

נושא הלכתי בפרשת ויקרא - טבילת הפת במלח, מאת הרב ישי יסלזון

בעז"ה נלמד בשיעור על ההלכה שמצריכה לטבול את הפת במלח לפני הברכה. נעיין בטעמיה השונים תוך הצעת נ"מ בניהם וננסה תוך...


Mar 12, 2019

פרק ח - רמות שונות של בחירה חופשית ודטרמניזם, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק ביסודות הבחירה החופשית אליבא דהרמב''ם ובעמדות להן הוא מתנגד.


Mar 10, 2019

המשפחה היהודית 20, כיבוד אב, מאת הרב בנימין תבורי


Mar 6, 2019

נושא הלכתי בפרשת פקודי - מעלין בקודש ואין מורידים, מאת הרב ישי יסלזון

משה רבנו בהקימו את המשכן מלמד אותנו שכאשר מגיעים למדרגה בקדושה לא יורדים ממנה. רק עולים. נעסוק בשיעור בהיבט...