Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 24, 2021

פרשה דיגיטלית 16: בשלח - נתיב מהיר בכביש 40 השנים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

הפתרון של הקב"ה לבעיית הנתיב הקצר ביותר.

בשיעור זה נסקור מספר פרשנויות לביטוי 'כי קרוב הוא' ולסיבה בעבורה הוליך הקב"ה את ישראל דרך המדבר ולא דרך ארץ פלשתים. לאחר מכן, נעסוק בנושא תורת הגרפים ובבעית הנתיב הקצר ביותר. נקשור את שני התחומים דרך הפרשנויות של הביטוי לקרבה גאוגרפית.