Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 28, 2009

הלכה ורפואה סדרה 3 - #11, מאת נדב וילנר - סיכון עצמי 1


Dec 28, 2009

פרשת ויחי, מאת הרב יונתן גרוסמן - קבורת יעקב


שבוע תמיכה - קש

Dec 27, 2009

השבוע אנו עורכים את המגבית השנתי לתמיכה בקש"ת - קול שידורי תורה.

כידוע, קש"ת תלויה לגמרי בתמיכת מאזיניה, ולכן, פעם בשנה אנו פונים אליכם לקחת חלק בהבטחת קיום התוכנית לשנה...


Dec 27, 2009

ימי עיון בחנוכה תש"ע 9, הרב דוד בלוך והרב עזרא ביק, היחס בין העולם החרדי לעולם הדתי-לאומי


Dec 27, 2009

ימי עיון בחנוכה תש"ע 8, הרב יוסף קלנר - דרכה של ישיבת הר המור ובנותיה