Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2014

פשרת בלק, "לא איש אל..." - על ברכה ובגידה בערבות מואב, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jun 25, 2014

קשת - הלכות שביעית #05,  מאת הרב ברוך גיגי


Jun 23, 2014

פרשת חוקת, על מטות וסלעים, השיעור נכתב על ידי הרב חנוך וקסמן


Jun 22, 2014

דיני מנהגים #5, שאלת כחם של מנהגים לפסוק הלכה, מאת הרב ברוך וינטרויב


Jun 19, 2014

מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו וישמע ה' בקול צעקתכם היום הזה, מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב יוֹסֵף...