Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 12, 2018

נושא הלכתי פרשת ויגש - כבוד סבא וסבתא

כולנו יודעים שאדם חייב לכבד את אביו ואמו, את סבא וסבתא הוא גם חייב? האם יש מקור בתורה לחיוב כהוד סבא? ומה עדיף כבוד סבא אן כבוד אבא? על אלו ועוד...


Dec 11, 2018

ענייני ציצית 07 - סדין בציצית, מאת הרב יאיר קאהן


Dec 10, 2018

שמונה פרקים לרמב"ם 07, פרק ד' (1) - על דרך האמצע, מאת הרב ברוך וינטרוב

כיצד מרפאים מחלות נפש (בעיות במידות)? כיצד נדע מהי דרך האמצע?


Dec 9, 2018

המשפחה היהודית 07, מאת הרב בנימין תבורי - כתובה


Dec 5, 2018

נושא הלכתי פרשת מקץ - אחוה

בשיעור ננסה לברר את מושג ה'אחוה', היחס בין אחים, בהלכה. מתי אחים נחשבים אחים רק כאשר הם בני אותו אב ומתי מסתפקים בכך שהם בני אותה אם. דרך כך קצת נעמיק...