Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 21, 2018

משתה, מסים ומה שביניהם - מסע מתחילת המגילה לסופה, מפי הרב משה ליכטנשטיין. שיעור לקראת פורים תשע"ח בסדרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים. השיעור התקיים בקהילת רמת...


Feb 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 25 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה ג

"לא ירבה לו נשים"  מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת,...


Feb 8, 2018

משפטי התורה וחוקיה מול המשפט הנוהג, מימי קדם עד מדינת ישראל, מאת הרב ד"ר יואל בן נון.

שיעור שהועבר בערב השקת ספרו, מקראות - משפטים, יום רביעי, כ"ב בשבט (07.02) בקהילת 'אוהל ארי' ברחוב...