Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 23, 2020

מנהגי רבותינו #16, מאת הרב בנימין תבורי - ברכת המזון


Feb 18, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת משפטים - החובה להחזיר שוחד, מאת הרב ישי יסלזון

מדוע דיין חייב להחזיר את השוחד שלקח? הרי הוא ניתן ברצון גמור של הנותן? ננסה לעמוד על יסוד השאלה הזו בשיעור תוך...


Feb 17, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 18 - פרשת משפטים - מחרדה לברית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

במעמד הר סיני עם ישראל חש בחרדה, אך בסוף הפרשה הוא מצליח להתאושש, ליצור קרבה ולכרות ברית....


Feb 16, 2020

מנהגי רבותינו #15, מאת הרב בנימין תבורי - ברכה אחרונה חלק ב


Feb 12, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת יתרו - לא תחמוד, מאת הרב ישי יסלזון

מה בדיוק אוסרת התורה באיסור לא תחמוד? מה היחס בין לא תחמוד לגזל? והאם זה איסור של מעשה או שבמחשבה? על כך ועוד בשיעור השבוע.