Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 24, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 56 ראש השנה - יבבה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין אם סיסרא למחשב בעל רגשות?

בשיעור זה נסקור בקצרה סוגיה במסכת ראש השנה...


Sep 20, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 55 נצבים - סדר קדימויות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין זקני העדה וראשיה לסידור קבצים במחשב?

בשיעור זה נלמד על סדר...


Sep 13, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 54 כי תבוא - מעטפת תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין תחילית של חבילת מידע לסל ביכורים?

בשיעור זה נלמד אודות עקרונות...


Sep 6, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 53 כי תצא - קשר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם תחילית של חבילת מידע וירושת עובר קשורים האחד לשני?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא...


Aug 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי?

בשיעור זה נלמד סוגיה...