Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 6, 2023

הלכות כשרות 15: איסור בישול בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לבשל בשר וחלב בניסוי כימי?

השבוע נתחיל בלימוד הלכות בשר בחלב. ניגע במקור איסור האכילה וההנאה ובשאלה מה היחס בינם...


Feb 2, 2023

הלכות כשרות 14: חותמות הכשרות ובשר שנתעלם מן העין, מאת הרב ישי יסלזון

איך אפשר לסמוך על חותמת כשרות בסופר?

השבוע נלמד מדוע אנחנו יכולים לםמוך על חותמת כשרות שנמצאת בסופר. נעיין...


Jan 25, 2023

הלכות כשרות 13: דם בביצים, מאת הרב ישי יסלזון

על דם, חלבון חלמון ומה שבניהם.

פעמים רבות אנחנו מוצאים נקודות דם בתוך הביצים - מתי דם כזה אסור באכילה? מתי הוא אוסר את הביצה? והאם אפשר...


Jan 17, 2023

הלכות כשרות 12: תולעים ג' - תולעים, בריה ובדיקה, מאת הרב ישי יסלזון

באמת אסור לאכול עלים לא בדוקים?

אחרי שדנו בגודל של השרצים האסורים, נכנס לשאלות ההלכתיות בדיני שרצים - האם הם...


Jan 11, 2023

הלכות כשרות 11: תולעים ב' - גודל השרץ האסור, מאת הרב ישי יסלזון

כמה קטן השרץ?

בשיעור נדון בגודל השרץ האסור, נלמד מתי נקודות שחורות בעייתיות ומתי אין צורך להקפיד עליהם.