Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 19, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 34 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת תולדות תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Nov 19, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 33 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ז

הלכה ז כשצרין על עיר לתפשה אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלש רוחותיה ומניחין מקום לבורח ולכל מי שירצה להמלט על נפשו...


Jun 3, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 31 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו' המשך

מוצאי שבת פרשת בהעלותך, יט בסיון תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 28, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 30 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו', אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום.

מוצאי שבת פרשת נשא תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור...


May 7, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 29 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בהר כ' באייר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד