Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 12, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 21 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ד

רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן המכס שיש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס ילקח...


Dec 7, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 20 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, חזרה על פרק ג

 

מוצאי שבת פרשת וישלח יד בכסלו תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Dec 7, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 19 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, סוף פרק ג

הלכה ט

המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין צריך...


Nov 6, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 18 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ט-י

הלכה ט

המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין...


Oct 26, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 17 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ז-י

הלכה ז
כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנין אותן ומעידין עליהן אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא דנין אותו, ולא מעיד...