Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 12, 2020

דברי הספד על הרב יונתן זקס, ממרימי קרנה של היהדות בעולם כולו, וידיד קרוב של הישיבה. השיחה ניתנה ביום רביעי כ"ד בחשוון תשפ"א.


Apr 4, 2019

הספד ליקירנו רס"ל זכריה באומל הי"ד, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן. מההלוויה בהר הרצל, אור לכ"ט באדר ב' תשע"ט


Oct 21, 2018

בעקבות רצח רבין, שיחה שהועברה בבית המדרש על פי ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין לאחר שחזר מחו"ל, מיד אחרי הרצח, חשוון תשנו


Apr 23, 2018

לימוד משניות לזכרו של הרב משה טלבי הי"ד, מפי הרב יעקב מדן

יום הזכרון תשע"ח


Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל