Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 4, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 19: ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, מפי הרב עזרא ביק

האם חובת הכניעה לה' מחייב אותנו לעשות רע, אם נדרש? למה מסכים אברהם, אביר המוסריות, עין...


Feb 24, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 18: כי ירא אלוקים אתה, מפי הרב עזרא ביק

העקידה מעידה על מדת יראת אלוקים ולא מדת אהבת אלוקים. למה? הסבר של השפת אמת יעזור לנו להבין.


Feb 17, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 17: ניסיון: אחרי המעשים הולך הלב, מפי הרב עזרא ביק

ר' חסדאי קרסקס מסביר את הניסיון ככח המניע את האדם להתפתח, להשלים את מידותיו


Feb 11, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 16: והאלוקים נסה את אברהם, מפי הרב עזרא ביק

מה מטרת הניסיון, של אברהם ובכלל? היום נראה את תשובת הרמב"ן, להוציא מן הכח אל הפועל.
 


Feb 4, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 15: כי נביא הוא, מפי הרב עזרא ביק

למה בא ה' אל אבימלך להזהירו על שרה?
מעמד אברהם ביחס לאלוקים בפרשת וירא שונה מאד מאשר בפרשת לך לך.