Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 12, 2020

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 4: את הנפש אשר עשו בחרן - אלו הגרים, מפי הרב עזרא ביק

אוניברסליות ופרטיקולריזם ביהדות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם מול ויקבלו כולם את עול מלכותיך...


Nov 5, 2020

שיעור 3, לך טל ילדותך, מפי הרב עזרא ביק

תשובה מוחקת את החטא כאילו מעולם לא היה קיים.


Oct 29, 2020

שיעור 2, אהבת צדק ושנאת רשע, מפי הרב עזרא ביק

יחס דין ורחמים בעשיית משפט


Oct 21, 2020

עוד סדרה חדשה!
חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי, מפי הרב עזרא ביק

מה יש באופי של אברהם שהביא לבחירתו להקים את עם ה'?