Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 31, 2017

אדירים משברי ים אדיר במרום א-דוני - שיחה בעקבות הוריקן הארווי

מאת הרב משה ליכטנשטיין


Jul 25, 2017

שיעור מפי הרב יהודה גלעד לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל במלאת שבע שנים לפטירתו

כ"ו בתמוז תשע"ז בהיכל הישיבה

עם לימוד משניות


Jul 25, 2017

שיעור מפי הרב יאיר קאהן לזכרו של מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל במלאת שבע שנים לפטירתו

עם דברי פתיחה מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

כ"ו בתמוז תשע"ז בהיכל הישיבה


Apr 29, 2017

עבודת ה' בבני נח, מפי הרב שמואל שמעוני, לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז


Apr 28, 2017

דרכי שלום - מוסר והלכה במשנה תורה לרמב"ם, מפי הרב מאיר ליכטנשטיין, לזכרו של אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, ביום השנה השני, הועבר בבית המדרש של ישיבת הר עציון, א' באייר תשע"ז