Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 8, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - כהן שהרג את הנפש, מאת הרב ישי יסלזון

"והיתה לו כהונת עולם" כך אומר ריבונו של עולם לפנחס בעקבות מעשהו, ונשאלת השאלה כיצד דברים אלו מתיישבים עם דברי ר'...


Jul 1, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בלק - היזק ראיה, מאת הרב ישי יסלזון

בלעם רואה את ישראל חונה לשבטיו ופותח בברכת "מה טבו אהליך יעקב". בגמרא לומדים מכאן את האיסור לפתוח חלונות זה מול זה. בשיעור...


Jun 24, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת חקת - קדושת ירושלים ומקום המקדש בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

עליה להר הבית היא אחת הסוגיות הבוערות היום. בשיעור נדון בפן אחד שלה העולה דרך איסור כניסת טמאים...


Jun 18, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת קרח - משמרת תרומתי, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה עלינו 'לשמור את התרומה', מה כלול בשמירה זו? האם זה רק ענייני טומאה וטהרה או כל שימור שהוא? האם כיום מצוות זו...


Jun 10, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - וראיתם אותו, מאת הרב ישי יסלזון

בתורה ראיית הציצית היא מרכיב מרכזי במצווה. מה בדיוק מקומה במצווה ומה ההשלכות למעשה ידונו בשיעורנו היום.