Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 12, 2018

נושא הלכתי פרשת ויגש - כבוד סבא וסבתא

כולנו יודעים שאדם חייב לכבד את אביו ואמו, את סבא וסבתא הוא גם חייב? האם יש מקור בתורה לחיוב כהוד סבא? ומה עדיף כבוד סבא אן כבוד אבא? על אלו ועוד...


Dec 5, 2018

נושא הלכתי פרשת מקץ - אחוה

בשיעור ננסה לברר את מושג ה'אחוה', היחס בין אחים, בהלכה. מתי אחים נחשבים אחים רק כאשר הם בני אותו אב ומתי מסתפקים בכך שהם בני אותה אם. דרך כך קצת נעמיק...


Nov 28, 2018

נושא הלכתי בפרשת וישב: ויהי כמשלש חדשים - הגדרת 'מעוברת' בהלכה

בשיעור נעסוק בשאלה מתי אישה נחשבת כמעוברת בעניינים שונים. נדון בענייני נידה, בדיני הבחנה ובדיני צומות ופיקוח נפש...


Nov 21, 2018

נושא הלכתי בפרשת וישלח - תפילה במקום עבודה זרה, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשתנו יעקב מצווה על בני ביתו להסיר מתוכם את אלהי הנכר לפני שהם ניגשים לבניית המזבח בבית אל. מדוע יעקב מצווה כך...


Nov 14, 2018

נושא הלכתי בפרשת ויצא - שיעור מצוות צדקה, מאת הרב ישי יסלזון

"עשר אעשרנו לך" - הגמרא לומדת מכאן ש:"המבזבז  אל יבזבז יותר מחומש". בשיעור נדון בפירוש ובמשמעות של דין זה ונסיק ממנו את...