Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2019

נושא הלכתי בפרשת משפטים - מחוסר זמן, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה להקריב את הבכור מהיום השמיני והלאה. מה מעמדו של הבכור בימים שעד אז? ומדוע אסור להקריבו בתוך אותו הזמן? על זאת...


Jan 23, 2019

נושא הלכתי פרשת יתרו - עשיית דמות כלי המקדש, חמה ולבנה, מאת הרב ישי יסלזון

לאחר מעמד הר סיני נצטוו ישראל לא לעשות אלהי כסף ואלהי זהב פעם נוספת מלבד הציווי שבעשרת הדברות. בשיעור...


Jan 16, 2019

נושא הלכתי פרשת בשלח - הידור מצווה, מאת הרב ישי יסלזון

מתוך שירת הים אנחנו לומדים על הליוב להדר וליפות את המצוות. בשיעור היום ננסה להרחיב בדין זה להבין האם חיובו מהתורה או מדברי...


Jan 9, 2019

נושא הלכתי פרשת בא - קידוש החודש בזמן הזה, מאת הרב ישי יסלזון

מצוות קידוש החודש שבפרשת השבוע מבוססת על היכולת של בית הדין לקדש את הזמנים. נשאלת השאלה כיצד ניתן לעשות זאת כיום שאין...


Jan 2, 2019

נושא הלכתי פרשת וארא - קל וחומר מצפרדעים בקידוש השם, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בדיני קידוש ה' דרך ה'מעשה רב' של הצפרדעים שקפצו לתוך תנורי המצרים בשביל לקדש שמו ברבים....