Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 28, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 42 חקת - שבירת לולאות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין נס נחלי ארנון לבין זקיף בסוף מחרוזת?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת...


Jun 22, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 41 קרח - התמדה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין שמירת תמונה של מערכת ההפעלה לבין המחתה שהעביר אהרן במחנה?

בשיעור זה נלמד...


Jun 11, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 40 שלח - הבלתי אפשרי התלמודי והדיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין חטא המרגלים לדיפרנציאל בלתי אפשרי?

בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד...


Jun 6, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 39 בהעלתך - עומס יתר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין נבואת אלדד ומידד לקפאון של מעבד המחשב?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת...


May 31, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 38 שבועות - יחידי בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין הגורן במגילת רות לבדיקת תקינות לכלים?

בשיעור קצר זה נלמד סוגיה במסכת...