Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 17, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 18 - פרשת משפטים - מחרדה לברית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

במעמד הר סיני עם ישראל חש בחרדה, אך בסוף הפרשה הוא מצליח להתאושש, ליצור קרבה ולכרות ברית....


Feb 10, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 17 - יתרו - מי אתה משה רבנו?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשה עם ישראל עובר כמה תחנות, בהם הוא מתפתח ומתחיל לקחת אחריות על גורלו. לאט לאט הוא.


Feb 4, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 16 - בשלח - תהליך ההתבגרות של עם ישראל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בפרשה עם ישראל עובר כמה תחנות, בהם הוא מתפתח ומתחיל לקחת אחריות על גורלו. לאט לאט הוא...


Jan 28, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 15 - בא - יציאה או גירוש ממצרים?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בפרשה מראה כי יציאת מצרים הייתה בעצם גירוש בעל כרחם של עמ"י. כיצד ייתכן כי עם ישראל רצה...


Jan 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

האם יציאת מצרים היא התקוממות עממית, או גירוש בכח ממצרים? על מקומם הפסיכולוגי של...