Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 26, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 31 - פרשת נשא - הדרך האישית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע הנזיר מגדל שער ראשו ונאסר בשתיית יין? על הארגון הרוחני של מחנה ישראל, ההסדר החברתי והגמישות...


May 18, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 30 - פרשות במדבר - מבט אל המהות האישית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מה חשיבותם של כל הפרטים היבשים הממלאים את הפרשה? על המהות של המפקד, מעבר לריבוי הנתונים.


May 12, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 29 - פרשות בהר בחוקותי - בתנועה מתמדת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הסכנה הגדולה של היחיד והחברה היא ההתקבעות והניוון. פרשות בהר בחוקותי נועדו כדי שניזהר...


May 5, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 28 - פרשת אמור - מעגלים מתחברים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מעגל השנה היהודי מורכב מחיבורים בין הטבע, האדם הפרטי וההיסטוריה הלאומית. חלק מהחיבורים...


Apr 29, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 27 - אחרי מות - המפגש המעורפל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עבודת כהן גדול מכוונת ליצור השארת שכינה מחודשת במשכן דרך הענן. זאת בניגוד לנדב ואביהוא...