Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 2, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 20: "בכו בכה גם להולך ומת" - אות כ"ה בצו וזרוז, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה היחס הנכון לאנשים שלא אכפת להם מעצמם?

האדמו"ר משווה בין התגובה של...


Feb 24, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 19: כ"ב-כ"ד - "צייר בעצמך - שאתה צדיק", מפי הרב אורי יעקב בירן

איך אפשר לקפוץ מעבר למדרגה הרוחנית שלי?

באותיות כ"ב ו-כ"ד מציע האדמו"ר שתי עצות...


Feb 17, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 18: אות כ' - להיות גיבור בעצם, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה הדבר שעורר אימה באדמו"ר מפיאסצ'נה?

באות כ' דן האדמו"ר מפיאסצ'נה באותה תופעה בה דן...


Feb 10, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 17: שנת 1929 - המשבר הכללי, המשבר האישי והצמיחה, מפי הרב אורי יעקב בירן

כאשר המשבר הכלכלי והתרחבות הישיבה פגשו את תודעת המשבר של האדמו"ר...


Feb 3, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 16: אות י"ט - "ברוך ה' נכנסתי כבר בשנת הארבעים", מפי הרב אורי יעקב בירן

איך נשמע משבר גיל ה-40 של האדמו"ר מפיאסצ'נה.

בעקבות הגעתו של האדמו"ר...