Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 5, 2018

על ראשית השנה, שיעור מפי הרב יואל בן נון. אחד בחודש השביעי, יום תרועה, יום הזיכרון - איפה ראש השנה?


Sep 5, 2018

לקראת ליל ראשון של סליחות אלול תשע"ח - חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, שיחה מפי הרבנית אסתי רוזנברג, ראש בית מדרש לנשים מגדל עוז


Sep 28, 2017

לחיות במתח רוחני, שיחה מאת הרב משה ליכטנשטיין

 


Sep 28, 2017

הקושי בחזרה בתשובה והצעות להתמודדות אתו, שיחה מאת הרב שלמה ברין


Sep 25, 2017

התקדמות רוחנית מתוך צביעות, שיחה לעשרת ימי תשובה תשע"ח מאת הרב עזרא ביק

אחרי המעשים הולך הלב. להיות עניו כלפי עצמך זה פשע לצלם שבו נבראת.