Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 26, 2021

הלכות שביעית 15: זריעה ערב השמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

עד מתי מותר לשתול גינה לקראת השמיטה?

אנו הולכים ומתקרבים אל שנת השמיטה הבעל"ט. עד מתי מותר לשתול צמחים חדשים בגינה? שאלה זו ודאי מעסיקה כל יהודי המתכונן לשנת השמיטה. בשיעור השבוע נעמוד על יסודות דין 'תוספת שביעית' האוסר לזרוע עוד לפני תחילת השנה השביעית ונדון מה נשאר לנו מדין זה הלכה למעשה ועד מתי, בפועל, ניתן לזרוע ערב שנת השמיטה.