Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 4, 2020

3. "לחיות חיי נצח בקרב אוכליה ובולעיה" - על האות א', ההקדמה לקונטרס, מפי הרב אורי יעקב בירן

מהו הסוד לחיי נצח של הנפש בעולם הזה?

תקציר: האות א' בקונטרס צו וזרוז, משמשת כהקדמה לקונטרס כולו. כפי שמסביר האדמו"ר, האדם מתקדם במשך שבעים שנות חייו ונפשו עוברת דברים רבים, והדרך להישאר בחיים בעולם הזה גם לאחר המוות היא על ידי כתיבת יומן רוחני אישי על חייו. הדרך שבה הנפש חייה חיי נצח היא בקרב "אוכליה ובולעיה", בקרב מי שלומד ובולע את עצמות המחבר ומתנהג בהתאם לכך. מכאן ניתן ללמוד על מטרת הקונטרס כולו, ללמוד ולהזדהות עם נפשו של האדמו"ר.