Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 16, 2021

הלכות שביעית 34: גבולות הארץ - גאוגרפיה ומעשה, מאת הרב ישי יסלזון

ביקור באילת - טיול נחמד או יציאה לחו"ל?

בשיעור זה נמשיך את העיסוק בגבולות הארץ. השיעור יתמקד בזיהוי הגאוגרפי של הגבולות השונים תוך עיון בשאלות הלכתיות הנוגעות להגדרת גבולות הארץ. ננסה להבין על אלו מקומות בימינו יש ספק האם הם בגבולות הארץ או לא? מה היחס בין גבולות השמיטה לגבולות בתחומים אחרים? האם כיבוש צה"ל מגדיר בימינו מחדש את ארץ ישראל ועוד.

צורף לשיעור מפה שערוכה מתוך אתר התנך של הרצוג עם הוספות של המרצה.