Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 19, 2021

פרשה דיגיטלית 38: בלק - בלעם ומקרה קצה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בלעם ניסה למצוא מקרה קצה בעם ישראל?

בשיעור זה נסקור שתי שיטות מרכזיות בפרשנות הביטוי 'קצה העם' אותו בלעם רואה בבמות בעל. לאחר מכן, נכיר את נושא מקרה הקצה. נקשר את שני התחומים דרך שתי דרכי הפרשנות.