Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 26, 2021

פרשה דיגיטלית 39: פנחס - התאמת יתר ותת התאמה של מנהיג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם המודל אותו משה מנסה לייצר למנהיג העתידי סובל מהתאמת יתר?

בשיעור זה נתמקד במנהיג העתידי שמשה מבקש מאת הקב"ה. לאחר מכן, נכיר את בעיית התאמת היתר ותת ההתאמה במודלים של למידת מכונה. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של מדרש תנחומא, רש"י ואור החיים.