Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 11, 2020

4. לדמיין את עצמי בעוד שנה - על האות ב', מפי הרב אורי יעקב בירן

אם לא התקדמתי במהלך השנה לעבר הדמות שהייתי יכול להיות, כאילו לא חייתי את השנה הזו!

האדמו"ר מפיאסצ'נה מציע כלי להתקדמות בעבודת ה': לדמיין את עצמי המתקדם בעוד שנה, ולפי זה לפעול במהלך כל יום. אמנם כאשר לא מצליחים לעשת זאת כאילו לא חיינו, וכפי שמופיע באות ה' (שהיא ההמשך הישיר המקורי של האות ב') זה חטא חמור נגד עצמך - אך עצם היכולת להגשים את דמותי בעוד שנה מעידה על הכח שלנו ליצור את דמותנו העתידית-עכשווית.