Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 2, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו?

בשיעור קצר זה, נזכיר מדרש של רבי יוחנן אודות פתיחת מגילת איכה. לאחר מכן, נזכיר את משמעות האלף בית בעולם הממוחשב. נקשר את הדברים דרך משמעות אבני הבניין בשני התחומים.