Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 18, 2020

5. ההזדמנות החד פעמית שיש בלב נשבר - על האות ג', מפי הרב אורי יעקב בירן

אפילו אם הלב של האדם נשבר בגלל חוסר בתאוות, אפשר להשתמש בזה לתיקון הלב!

לא משנה מדוע האדם מרגיש שהלב שלו נשבר, הדבר המשמעותי הוא האם הוא מנצל את הפתח בלב בשביל להיכנס פנימה. היכולת לנצל רגעים של משבר, גם אם אינה נובעת מרצון לחזור בתשובה, לעבודה פנימית, היא יסוד חשוב אצל האדמו"ר, המדגיש פעם אחר פעם את חשיבות ההתעוררות ועבודת ה' לא רק בשכל אלא גם בלב ובנפש.