Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 14, 2020

פרשה דיגיטלית 6: תולדות - כתובות של בורות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם לבורות שחפר יצחק היו אותן כתובות IP כמו לבורות שחפר אברהם?

בשיעור זה נסקור מספר דעות הקשורות למהותן של הבורות אותן חפר יצחק, ולמיקומה של באר אחת ספציפית - שבעה. נסביר את נושא הכתובות הפיזיות וכתובות הIP ברשת האינטרנט. ננסה לאחר מכן לקשר בין שני התחומים על מנת לשפוך אור נוסף על הקשר בין הבורות של יצחק לבורות של אברהם.