Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 7, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - היתר לאכול נבילות וטריפות בזמן מלחמה, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שיעורי הרב מדן בירושלים חוזרים! במוצ"ש האחרון, פרשת נח, ד' במרחשוון (2.11) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים ברמב"ם המשיכה, כאשר השנה אנו מוסיפים גם שיעור בפרקי שיבת ציון במקרא. השיעור הראשון יחל בשעה 20:30 בבית המדרש בקומה השלישית ברח' המצור 9 (שטיבלך), בירושלים.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק ח הלכה א

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן מותר להן לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים וכן שותה יין נסך מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן.