Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 23, 2023

רמב"ן על התורה 23 | ויקרא, מאת הרב מיכאל אדרעי

הסוגים השונים של הקורבנות וההבדל בניהם

 


Mar 16, 2023

רמב"ן על התורה 22 | ויקהל-פקודי, מאת הרב מיכאל אדרעי

מכיוון שפרשיות ויקהל-פקודי היא חזרה על תרומה ותצווה עוסק הרמב"ן בחזרתיות זו. נעמיק בענייני מלאכות המשכן וההבדל בין מלאכת עבודה...


Mar 9, 2023

רמב"ן על התורה 21 | כי תשא, מאת הרב מיכאל אדרעי


Mar 2, 2023

רמב"ן על התורה 20 | תצווה | פורים, מאת הרב מיכאל אדרעי


Feb 23, 2023

רמב"ן על התורה 19 | תרומה, מאת הרב מיכאל אדרעי

בניית המשכן והכלים שבו